Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beugrók egyetemes történelemből 1000-1450-ig

2013.10.19

 Sorbonne – Az 1156-ban létrejött párizsi egyetem 1222-ben nyerte el teljes függetlenséget. A Szajna-parton kialakult városrészben voltak az egyetemisták lakóhelyei és a kollégiumok, létrejött az universitas. Kezdetben állandó épülettel nem rendelkeztek, ezért Robert de Sorbonne (1201-1274) Szent Lajos király káplánja 1257-ben létrehozta az első állandó kollégiumot, hogy a szegény teológushallgatók lakhelyéül szolgáljon. Később róla nevezték el a párizsi egyetemet.

 Cola di Rienzo – Cola di Rienzo (1313-1354) a pápák avignoni fogsága idején lépett fel Róma város jegyzőjeként. Részt vett a küldöttségben, ami a pápát akarta rábírni a Rómába visszatérésre. 1347 májusában népgyűlést tart, „néptribunussá” választották, korlátlan hatalmat kapott. Rendet teremtett Rómában, mivel egyesíteni akarta egész Itáliát, Firenze és a pápa megbízottai is felléptek ellene. A néphangulat ellene fordult, a bárók elől menekülni kellett 1347 decemberében. IV. Károly kiszolgáltatja a pápának 1352-ben, majd amikor zavargások törnek ki Rómában, visszaküldi rendet teremteni. A zsoldosok élén visszatérő Rienzó rendet tett, és emelte az adókat. A patríciusok és bárók tüntetést szerveztek ellene 1354-ben, sem a zsoldosok, sem a nép nem védte meg, menekülés közben meggyilkolták.

 Common Law – Angliában II. Henrik alatt jött létre a fejlett bírói rendszer, majd I. Edward idején 1292-ben, a korábban csak szóban tárgyalt jogi ügyeket összefoglalják a „Yearbooks”-ban. Kialakult az angol szokásjog, a common law, amely megtörtént jogesetekre építő közjog, ami a mai napig hatással van az angol bírósági gyakorlatra. (Az ítélkezés módja: tárgyalás, a vád, a védelem és az esküdtek közreműködésével.) Ellentéte: statute law.

 csarnoktemplom – Fő jellemzője, hogy a főhajó és az oldalhajók egyenlő magasságban vannak beboltozva.

 danegeld – Anglia. A 12. században az angolok által a vikingeknek fizetett hadisarc volt, amely később, I. Henrik király uralkodása alatt általános állami adóvá alakult át.

 Dictatus papae – VII. Gergely pápa 1075-ben kiadott dekrétumában nyíltan fogalmazta meg a pápaság világi hatalmi törekvéseit. Részletesen foglalkozik a pápai és egyházi hatalom gyakorlásának különböző kérdéseivel. A pápa mint az egyetemes egyház legfőbb vezetője nem csak püspököket tehet le, hanem királyokat is. Az egyetemes pápa cím kizárólagos használatától a mindenek fölött álló ítélkezési jogig mindenre joga van.

 Achaiai Fejedelemség – 1204-ben, Bizánc második elfoglalása után a szétesett Bizánci Birodalom területén különböző államalakulatok jöttek létre, közöttük a görög Achaia (Peloponnészosz) területén az Achaiai fejedelemség, amely latin fejedelemség volt. A török hódításig, 1261-ig állt fenn az állam, a Latin császárság része volt.

 doge – A velencei és genovai köztársaság vezetőjeVelencében 697-től 1797-ig viselték a tisztséget.

 Drang nach Osten – A német feudális uralkodó réteg, a nemesség, majd a német köznép kelet felé terjeszkedni akaró politikája, illetve ennek jelszava. Jelentése: „Törekvés kelet felé”.

 Drinápoly – A Bizánci Császárság városa, 1205-ben a Niakiai Császárság és a Bolgárok megpróbálják megdönteni a Latin Császárságot, a drinápolyi csatában győzelmet arattak, de békét kötöttek a latinokkal. 1363-ben az Európába átjutó oszmán törökök I. Murád szultán vezetésével ostrommal elfoglalták a Bizánci Császárságtól és megvetették a lábukat a Balkánon. 1363-1457 között (Konstantinápoly elfoglalásáig) az Oszmán Birodalom székhelye. 1568-ban I. Miksa osztrák császár és II Szelim szultán békekötésének helyszíne.

 1122 – V. Henrik császár és II. Callixtus pápa megkötötte a wormsi konkordátumot. Ezzel lezárult az invesztitúra-küzdelem első szakasza. A konkordátum az egyházi és világi hatalom egyezménye, különválasztották az egyházi funkciók és a gyakorlásba való beiktatást, amelynek értelmében az egyházi méltóságba való beiktatás (spirituale: a gyűrű és pásztorbot átadása) a pápa joga, a hűbéri birtokot (temporale: jogar átadása jelképezi) viszont a császár adja.

 sénéchal – A királyi birtokokhoz csatolt területek királyi hivatalnoka Franciaországban, a középkorban.

 választófejedelmek – A Német Birodalom fejedelmei közül azok, akik a 13. századtól a császárt választották. A 3 egyházi választófejedelem: a kölni, trieri és mainzi érsek, a 4 világi fejedelem: a brandenburgi, pfalzi, szászországi fejedelem és a cseh király.

 VII. Gergely (1073-1085) pápa uralkodása. Eredetileg szerzetes volt Hildebrand néven. Pápává választásakor a VII. Gergely nevet vette fel, 1075-ben pedig kiadta a Dictatus papae nevű dekrétumát, amelyben megfogalmazza a pápaság világhatalmi törekvéseit. Az invesztitúraharcban szembekerült IV. Henrikkel, aki a wormsi birodalmi gyűlésen letétette a pápát. Erre VII. Gergely kiátkozta, mire Henrik ellen fellázadtak az alattvalói. 1077-ben IV. Henrik Canossában háromnapos vezeklés után feloldozást nyert, majd hadaival vonult Itáliába, a pápa újra kiátkozta, de 1084-ben elfoglalta Rómát. VII. Gergely normann segítséggel visszafoglalta a várost, de azok annyira feldúlták a várost, hogy a pápának a népharag elől menekülnie kellett a normannokhoz, és ott halt meg.

 VIII. Palailogosz Mihály (1258-1282) Bizánci uralkodó. Genovával szövetségben véget vetett a Latin Császárságnak, megpróbálta helyreállítani a birodalmat, teljesen soha nem tér magához. Velence megtartotta a görög szigetvilágot, a latinok a görög szárazföldet. Mihály kapcsolatokat keresett Franciaországgal, az Arany Hordával és a pápasággal is. Az egyház újraegyesítésébe vetett reményeit azonban a lyoni zsinat nem váltja valóra.

 Vlagyimir Monomah (1113-1125) Kezdetén leveri az elődje (Szjatopolk) halálával kitört felkelést, ami az uzsorások ellen irányult. Visszaállítja az uralkodó osztály hatalmát, az uzsorások tevékenységét korlátozza. Hatalma alá tartozik a szeverszki és a szuzdali területek mellett a minszki és a volhiniai fejedelemség is. Megteremtette az egységet, de csak átmenetileg, mert halála után a központi vezetés megszűnik, s az ország önálló fejedelemségekre bomlik szét.

 1113-1125– Perejaszlavi fejedelem.  UA.

 kontinuitás (társadalom-, település-, rom-) – Latinul folytonosság. A korábbi társadalom, település, város, rom továbbélése újjáépítés vagy felújítás útján.

 Azincourt – A százéves háború során (1337-1453) 1415-ben a megosztott burgund és orléans-i politikusok az egymás elleni küzdelemben segítséget kértek az angoloktól. Az angolok ostrom alá vettek egy kikötőt, de mivel a sereget vérhasjárvány támadta meg, visszavonultak, azonban a rájuk támadó (hétszeres túlerőben lévő) francia lovagokat az Azincourt-i csatában tönkreverték.

 Krak de Chevaliers – Jelentése: Lovagvár, a keresztesek egyik erődítménye volt a Szentföldön. Szinte teljes egészében épen maradt.

 legátus – rendszerint bíborosi rangban lévő pápai követ, aki alkalmankénti megbízással képviseli a római pápát valamely komolyabb jelentőségű feladatnak a végrehajtásában.

 Magna Charta (napi dátummal!) – 1215. június 15. Földnélküli János kénytelen kibocsátani a Magna Charta libertatumot, azaz a Nagy Szabadságlevelet. Kötelezi magát, hogy a „régi jogokat” és a bárók jogait írásba foglalja, de általános alapgondolatokat és speciális cikkelyeket is belefoglalnak. A Magna Charta a feudális alkotmány alapokirata. Az uralkodó erőszakkal kényszeríthető a törvények betartására.

 Marsilio Ficino (1433-1499) itáliai orvos, filozófus. Ő fordíttatta le vele Platón műveit. A Medici alapította platoni akadémia tanára volt, filozófiát tanított. Ficino valamiféle esztétikai vallást képvisel. (Isten mint a szépség megtestesítője.)

 Nancy – Francia város Lotharingiában.. A Nancynál 1477-ben s burgundok és a svájciak által vívott csatában esett el Merész Károly burgund herceg.

 Német Aranybulla – 1356-ban IV. Károly császár a megválasztása után kiadja az Aranybullát, amelyben a választófejedelmek bíráskodási és állami felségjogokat kapnak. Ez a birodalmi alaptörvény. A császárválasztásra csak 7 fejedelem (3 egyházi, 4 világi) jogosult. Szabályozza: Többségi szavazattal a Frankfurtban választott és Aachenben megkoronázott uralkodóból lehet német-római császár. A választófejedelmek bíráskodási és állami felségjogokat kapnak. Dinasztikus, örökletes választás biztosítása. A dualista államrend (császár és birodalom) létrehozása. Betiltja a városok szövetkezéseit.

 Occam – (1285-1348) a népfelség elvének (konciliarizmus) korai képviselője. Azt hangoztatta, hogy a pápák és királyok a nép megbízásából uralkodnak, s ha visszaélnek megbízatásukkal, a nép leteheti őket.

 Oxfordi Províziók –(előterjesztések)  III. Henriket (1216-1272) kényszerítették rá 1258-ban az oxfordi províziók néven ismert követelések teljesítésére. Le kellett mondania az önkényes adókivetésről, tanácsadóit el kellett távolítania. Az ügyek intézésére egy főnemesekből álló 15 tagú tanácsot választottak, egy másik 12 tagú bizottságot az ország szükségleteinek számbavételére. A két testületből álló tanácsot itt nevezik először parlamentnek.

 parlament – Országgyűlés, nemzetgyűlés. Az ország királyából, főuraiból, nemeseiből, egyházi méltóságaiból és választott képviselőiből álló törvényhozó testület. A parlamentek és a király jogai és együttműködése országonként eltérő módon valósult meg.

 1346 –   Dusán István IV. Uros (1331-1355) néven (akinek az uralkodása a szerb állam fénykora) 1346-ban a szerbek és görögök cárjává koronáztatta magát.

 peer – pair – A királlyal „egyenlő” főúr Franciaországban. A legmagasabb címet a király adományozta, kezdetben azonban csak 12 egyházi és világi főnemes viselhette ezt a címet.

 Spoleto – Az ugyanilyen nevű járás és érsekség székhelye Perugia olasz tartományban. Az itáliai nemzeti királyságok idején (888-962) a spoletói hercegek a longobárd királyok örököseinek tekintik magukat és kényszerítik, a pápát, hogy császárrá koronázza őket. A tartomány a középkorban a pápai állam laza függésében élt, ezért Barbarossa Frigyes német-római császár, mivel III. Sándor pápa pártján állt, megostromolta és kirabolta. Spoleto város nevezetessége a Sta-Maria-Assunta székesegyház antik oszlopokkal és mozaikkal 13207-ből.

 Jeanne d’Arc – A százéves háború idején (1339-1453) az „orleans-i szűz” néven tevékenykedett Franciaországban. 1429-ben rákényszerítette az angolokat Orleans ostromának félbehagyására és Károlyt Reimsbe vitte, ahol királlyá kenték. Compiegne-nél a burgundok elfogták, majd kiszolgáltatták az angoloknak, akik 1431. május 30-án Rouen-ban máglyán elégették.

 jeruzsálemi assizák – Alkotmány, a feudális jogok és kötelességek rendszerét mutatja be, melyben a feudális urak törvény által biztosított keretek között megőrzik önállóságukat. A Jeruzsálemi királyságban és a többi keleti keresztes fejedelemségben bekövetkező jogi és társadalmi fejlemények visszahatottak az európai feudalizmusra is Angliában, Aragóniában. Magyarországon így foglalja írásba jogait a főnemesség és a köznemesség is. A Jeruzsálemi királyságban, Tripolisi grófságban, Antiochiai fejedelemségben, Edesszai grófságban a legnagyobb uradalma a királynak van, de a többi uralkodó függése tőle csak névleges.

 johanniták – Lovagrend. A jeruzsálemi kórház betegápoló testvéreinek egységéből alakult ki a Szentföldön. II. Paszkál pápa 1113-ban jóváhagyta működését. 1120-tól renddé alakította. Feladata a beteggondozás és a szentföldi zarándokok védelme, a fegyveres szolgálat volt. Fekete köpenyt viseltek fehér kereszttel a bal vállukon, de háborúban vörös köpeny volt az ismertető jelük. 1291-ben (a Szentföld elvesztése után) a lovagrend központját Ciprusra, 1309-ben Rhodoszra, majd 1530-ban Máltára helyezték át. Innen kapta mai nevét: Máltai Lovagrend.

 kápolnakoszorú – Más néven kápolnakör. A Templomok – különösen csúcsíves templomok – félkör alakú apszisát koszorú alakban övező kápolnasor, amelynek egyes kápolnái az apszis központja felé sugaras irányban sorakoznak egymás mellett. Emiatt a kápolnakoszorú egyes kápolnáit sugárkápolnának is hívják. A kápolnakoszorút szervesen a templom alaprajzával csak a gótikus építészet oldotta meg. Jelentősek a francia gótikus katedrálisok kápolnakoszorúi.

 Szent Anzelm (Anselmus) – (1033-1109) canterbury érsek, a középkorban uralkodó szellemi irányzat, a skolasztika megalapítója. A vallásból kiindulva a hit tartalmának megismerésére törekszik (hiszem, hogy megértsem), ontológiai istenbizonyítékokat (az abszolút tökéletes lény eszméje) alkalmaz. Már maga a tökéletes lény eszméje önmagában is Isten létének bizonyítéka. Anzelmtől származik az elégtételadás elmélete, mindig annak a személynek a jogállása szerinti elégtételt kell adni, aki ellen a sérelem elkövettetett, mivel a sértett fél a végtelen hatalmú Isten, aki pedig a sérelmeket elkövette az ember. Művei: Könyv a bolondok számára, Prosigion (Szózat), Monologont. Ebben Isten létét kizárólag észérvekkel bizonyítja.

 egyetemek (min. 5 db.)A kolostori és székesegyházi iskolákban a 12. században az oktatókból, tanárokból és a tanulókból álló közösségek alakultak. (Universitas magistrorum et scholarium). Ezek a nációk (vándorló diákok hazája) és tudományos – egyetemi – fokozataik (baccalaureus, licenciatus, magister később doctor) tagozódtak.

Ősi egyetemek:  Párizs: 1156. Oxford: 1167.  Cambridge: 1209. Bologna: 1088. (jogi),           Salerno: 1173. (orvosi)

 Szent Domonkos – (1170-1221) A nevéhez fűződik a domonkos-rend megalapítása 1216-ban. A domonkos-rend ún. kolduló rend, amely az eretnekek – elsősorban az albigensek – ellen lép fel, térítő munkát végez közöttük. 1231-től a domonkos-rendet bízták meg az inkvizícióval.

 Szent Ferenc – (1182-1226) a ferences-rend alapítója. Reformkísérletet tett, hogy az egész kereszténységet megtöltse az őskeresztény szellemmel. Ez a Szentszék támogató beavatkozása után a ferences vagy minorita rend megalapításával végződik. 1223-ban III. Honorius pápa jóváhagyta a koldulórend működését. Feladatai: a nép jámborságának felébresztése, a tudományos munka, a teljes szegénység követése.

Szkander bég – Valódi nevén Kasztrióta György (1443-1468) albán fejedelem. A szultán udvarába került. 1422-ben egy szandzsák kormányzója lett. 1443-ban albán társaival megszökött a törököktől és csellel elfoglalta Krója várát. Visszatért a keresztény hitre és albán honfitársait szabadságharca szólította fel, ami 1443-48 között tartott. 1444-ben szövetséget kötött I. Ulászló magyar királlyal és legyőzte Ali pasa seregét. 1449-ben II. Murád szultán sem tudta legyőzni. Ennek eredményeként 1461-ben II. Mohamed elismerte Albánia fejedelmének. 1464-ben újra fegyvert fogott és haláláig harcolt a törökök ellen.

 1123 – II. Callixtus (1119-1124) pápa és V. Henrik (1106-1125) német császár 1122-ben Wormsban megkötötte az invesztitúra-küzdelmek első szakaszát lezáró konkordátumot. 1123-ban az I. lateráni egyetemes zsinaton a megegyezés szövegét felolvasták, de nem erősítették meg.

 sheriff – Anglia. Közigazgatás. (latinul vicecomes = alispán). A 11. század elején létrejönnek közigazgatási körzetek: a grófságok (shire) és nagyobb körzetek (earlségek), amelyek vezetői veszélyt jelenthetnek a királyságra, ezért független királyi tisztviselőket (sheriff) neveznek ki, aki az earlt ellenőrzi. A sheriff kötelessége volt a közrend ellenőrzése, a királyi jövedelmek beszedése. A hivatallal nem járt rendes fizetés, senki sem volt köteles négy éven belül kétszer elvállalni, de el nem fogadása a törvény által meghatározott eseteken kívül pénzbüntetéssel járt. Általában nagyobb földbirtokosok viselték a tisztséget. A helyi bíróságok felkeresése révén az évszázadok alatt fokozatosan befolyást szereznek.

 Vidin – A Bulgár birodalom városa metropolita székhelye. A 10-15. században jelentékeny erősség, itt volt a székhelye az utolsó bolgár cárnak, Szracimur Jánosnak. Mivel mint török hűbéres 1396-ban csatlakozott Zsigmond magyar királyhoz, amikor az Nikápoly alá vonult és így elvesztette a trónját. A város török kézre került, a végvárvonal egyik része lett.

 VIII. Bonifác – (1294-1303) pápa. Adómentességet és világi fennhatóságot követelt az egyház számára. A francia jogászok viszont tiltakoztak a „Legkeresztényibb” király, a francia IV. Szép Fülöp (1285-1314) mindenfajta korlátozása ellen. Bonifác az „Unam sanctam” kezdetű bullájában a pápák világhatalmi törekvéseinek a legmerevebb megfogalmazásával válaszolt. Eszerint a legfőbb hatalom a pápáé, uralkodókat is letehet. IV. Fülöp egyetemes zsinatot tervezett a „szimóniákusok és eretnekek” ellen. Nogaret kancellár 1303-ban Anagniban elfogja VIII. Bonifác pápát, majd fogságban tartja, ahol rövidesen meghal. Szép Fülöp 1309-ben a pápákat áttelepíti Avignonba. (Avignoni fogság)

 vikingek – Más néven normannok = északi emberek. A németek és franciák normannoknak, az angolok és írek ostmannoknak hívták, önmagukat „vikingeknek” vagyis harcosoknak nevezték. Skandinávia germán eredetű lakói, szorosabb értelemben véve azonban azokat a kalóz csapatokat értették ezen a néven, akik a skandináviai partokról indulva a 9. század kezdetétől huzamosabb időn át Európa nyugati és déli vidékeit, később a keleti és dél-keleti vidékeit is elárasztották és többször kifosztották. Nagy Károly Frank birodalma idején jelennek meg először, majd Kopasz Károly uralkodása idején Franciaország több területén megvetették a lábukat. (Normandia) Angliát hosszabb időn keresztül csak rabolták, de 1066-ban Hódító Vilmos, Normandia hercege Hastings mellett legyőzte Haraldot és elfoglalta Angliát. A vikingek állandóan kalandoztak, Eljutottak Izlandra, Grönlandra és Amerikába is. A 11. század végén megszerezték Szicíliát és a Nápolyi királyságot is.

 votcsina – Oroszországban a földtulajdon egyik formája. Családi nagybirtokot, uradalmat vagy földbirtokot jelent, amely tulajdon eladható, örökölhető, bérbe adható vagy elzálogosítható volt, tehát tulajdonosa szabadon rendelkezhetett vele. A 15. századtól a votcsina tulajdonosainak megtiltották a szabad utazást, korlátozták szabad rendelkezésében. 1550-ben kiváltságait korlátozták, az opricsna idején a votcsina birtokosait kivégezték.

 kontor – A kereskedelemben a Hanza szövetség külföldi lerakatai Novgorodban, Londonban, Bergenben.

 Giotto – (1266-1337) olasz festő és építész. Főleg Firenzében, de Itália más városaiban is működött. (Assisi, Padova, Rimini, Nápoly) 1334-ban a firenzei székesegyház és a város összes építkezésének főépítőmestere lett. Az építészetnél jelentősebb festő tevékenysége: Assisi templomában megfestette Szent Ferenc legendáját ábrázoló 28 képét, a Szent Péter templomban Szent Péter és társai megmenekülését a viharból. A lateráni palotában VIII. Bonifác pápát ábrázoló freskótöredéke maradt fenn.

 Latin Császárság – A 4. keresztes hadjárat (1202-1204) A keresztesek (latinok) elfoglalják a Bizáncot, de kiűzték őket onnan, ezért 1204-ben másodszor is elfoglalják. 1204-ben Bizánc területének egy részén létrejött a Latin császárság amely 1204-1261 között állt fenn. Uralkodói I. Balduin (1204-15) és II. Balduin (1216-61) voltak. A Latin Császárságot Palailogosz Mihály a görög császárság feje Nikaiából kiindulva, Genovával szövetségben döntötte meg.

 Lorenzo Valla – (1405-1457) V. Miklós (1447-1455) az első humanista pápa titkára. Részt vesz a vatikáni könyvtár létrehozásában.

 Marienburg – Járás a porosz kerületben, székhelye Danzig. A Német Lovagrend területén feküdt. Itt található a rend egyes mestereinek székhelye, amelyet a 14. században építettek. 1410-ben a tannerbergi csatában a lengyel-litván haderő sikertelenül próbálta elfoglalni, de 1457-ben a lengyeleknek sikerült.

 Morgarten –1315. nov. 16-án Uri, Unterwalden és Schwyz csapatai legyőzték az osztrák Lipót csapatait, megőrizve a függetlenséget.

 III. Kázmér – (1333-1370) lengyel király. Az ő nevéhez fűződik Lengyelország helyzetének megszilárdítása. 1335-ben részt vett a visegrádi szerződés megkötésekor, Csehország megkapja Sziléziát, ha lemond Lengyelországról. 1343-ban megkötötte a Kalitzi békét a Német Lovagrenddel, cserébe 1366-ban megkapta Vörösoroszországot (Halics). 1347-ben kodifikálta a lengyel jogot. Az adómentesség fejében a nemesség hozzájárult a Magyarországgal való perszonálunióhoz.

 Navas de Tolosa – A spanyol reconquista (visszahódítás, 1031-1260) idején az alarcosi vereség (1185) után az Ibériai-félsziget valamennyi keresztény állama újra egységet alkot, amely összefogás eredményeképpen 1212-ben a Las Navas de Tolosa melletti csatában megverték a mórokat és az Almohádok 1145-től fennálló birodalma összeomlik.

 Német Lovagrend – A német vagy teuton lovagrendet 1190-ben alapították Akkonban a betegek ápolására. 1198-ban lovagrenddé alakult, jelvénye fehér köpeny bal vállán fekete kereszt. Rövid időre Erdélybe is betelepedtek, de II. András király kiűzte őket. Ekkor Poroszországba tették át a székhelyüket és megalapították a rend államát. A Német Lovagrend ezután folyamatos harcban állt a Balti-tenger vidékének országaival. A 16. században Lengyel hűbérbe kerültek.

 Oroszlánszívű Richárd (1189-1199) angol király. Részt vett a 3. keresztes hadjáratban, ahol II. Fülöp Ágost francia királlyal 1191-ben elfoglalta Akkont. Fegyverszünetet kötött Szaladin szultánnal: megszerzi Tyros és Jaffa közötti parti sávot. Engedélyt kapott a zarándokok Jeruzsálemi látogatására is. Útközben hazafelé néme területen fogságba esett, ahonnan csak váltság ellenében szabadult. Amikor hazatért legyőzte fellázadt testvérét a későbbi Földnélküli Jánost. Chalus vára előtt halt meg, trónját öcse örökli.

 Páduai Marsilius (1293-1343) Bajor Lajos (1314-1347) tanácsadója. A „Defensor pacis”-ban, azaz a Béke védelmezőjében, amelyet 1324-ben írt, teljesen világias elméletet képvisel: népszuverenitás, egyház és állam szétválasztása, a zsinatnak a pápa fölé rendelése.

 Patrimonium Petri – A kifejezés annyit jelent: „Péter öröksége”. A római katolikus egyházban a pápák kezdetben még Péter apostol örököseinek tekintették magukat. III. Ince (1198-1216) pápa idején a pápaság már világhatalom volt, ezért inkább Krisztus helytartójának tartották magukat.

 1347-1378 – IV. Luxemburgi Károly német-római császár uralkodása. Fő gondja családi tartománya Csehország. Fokozódik a birodalom széttagoltsága. 1344-ben a prágai püspökséget érseki rangra emelte és önállósította Mainztól. 1348-ban megalapította a prágai egyetemet. Egyházi és világi építkezéseket folytatott, egyesítette Sziléziát Csehországgal.

 Physiologus – A középkori mondaszerű és vallási szimbólumokkal ellátott állattan összeállításai tartalmazó művecske. Az első változata a 2. századból való, nyugaton különféle feldolgozásai ismertek, a keresztény enciklopédisták ezekből merítettek. Az állatszimbolikának hatása a középkori költészetben, művészetben, a gót és román templomok díszítményeiben is megmutatkozik.

 pomesztyje – A feudális földtulajdon egyik formája a 15-18. század között Oroszországban. Először 1483-ban III. Iván Novgorodnak a Moszkvai fejedelemségbe történt bekebelezése után kb. kétezer nemest és számos herceget a moszkvai területekről a városhoz tartozó birtokon telepített le. Kb. 1 millió gyeszjatyina nagyságú földet osztott szét. A birtokos (pomecsnik), amennyiben szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy megvált a szolgálattól, a birtokot vissza kellett adnia az uralkodónak. A pomesztye tehát a hivatali nemességet jelentette.

 1356 –   A százéves háború során (1337-1453) 1356-ban Poitiersnél a „Fekete Herceg”-nek nevezett angol trónörökös megsemmisítő vereséget mért a francia II. Jó János (1350-1364) király seregére. A csatában maga a király és egyik fia is angol fogságba esett

-                  Német Birodalmi Aranybulla. Ez a birodalmi alaptörvény. Szabályozza: Többségi szavazattal a Frankfurtban választott és Aachenben megkoronázott uralkodóból lehet német-római császár. A választófejedelmek bíráskodási és állami felségjogokat kapnak. Dinasztikus, örökletes választás biztosítása. A dualista államrend (császár és birodalom) létrehozása. Betiltja a városok szövetkezéseit.

 Abélard (1079-1142), francia teológus, filozófus. Konceptualizmusával az értelmi belátásnak követelt döntő szerepet a hit kérdésében. Tagadta az általánosnak az egyes dolgoktól független létezését, de hirdette, hogy léteznek az értelemben tapasztalat előtti fogalmak, mint a valóság megismerésének sajátos formái.

 Almohádok – Az Almohádok dinasztiája 1147-1269 között uralkodott Marokkóban és Granadában. Az Almoravidákat követő uralmuk alatt egy időre megszilárdult az arab uralom gazdasági és kulturális téren, ez a 12. századi arab-iszlám „felvilágosodás”, amely bizonyos mértékű politikai megszilárdulást is eredményezett. Az Almohádok birodalmát keresztény és arab támadások pusztítják el. A reconquista (visszahódítás) idején kiszorítják őket Kasztíliából, 1212-ben a Las Navas de Tolosa-i vereség után megszűnik a nagybirodalmuk, elvesztik Cordobát, visszaszorulnak Granadába.

 Almoravidák – Az egész Észak-Afrikát és Dél-Ibériát uraló berber uralkodócsalád 1060-1147 között, központjuk Marabbus volt a mai Marokkó területén.

 Anjou  A középkorban hercegség a Loire-völgyében, 1154-ben az Anjou-Plantagenet-házi II. Henrik révén az angol király hűbérbirtoka lett. A 13. század elején elismeri a francia király uralmát. 1259-ben, a párizsi békében II. Henrik angol király lemond Anjouról. A százéves háborúban többször gazdát cserél a terület, csak 1480-ban egyesül a királysággal. Innen ered a Magyarországon is uralkodó Anjou-ház.

 Antiochiai Őrgrófság – Az 1. keresztes hadjárat (1096-1099) során 1098-ban héthónapi ostrom után árulás következtében elesett Antiochiában és a muszlimoktól elsőként visszahódított területen alapította Tarantói Boemund. Az őrgrófság csaknem két évszázadig volt a Nyugat és a keresztesek bástyája keleten. A latin kelet egyik fő kereskedelmi gócpontja volt, területe északon Kilikiáig, keleten Edessza és Aleppóig, délen Közép-Szíriáig terjedt. Gazdasága a belső viszályok és a muszlim támadások ellenére is virágzott. A bizánci II. János (1118-1143) meghódítja a szomszédos Kis-Örményországot és Antiochiát. 1204-ben Bizánc második elfoglalása és a Latin császárság létrehozása után újra különálló lesz. A kezdetektől folyamatosan keresztény kézen volt, de 1268-ban az egyiptomi mamelukok kezére került, ami a bukását jelentette. A 13. században Antiochia uralkodói Jeruzsálem királyai is lettek.

 1161 – Az északi és a balti kereskedelem a 12. századtól az észak-német kereskedővárosok monopóliuma lett. Lübeck és Hamburg kereskedői 1161-ben szövetségbe tömörültek. Több kereskedőváros csatlakozása után ebből a szövetségből nőtt ki a Hanza-szövetség, amely Novgorodtól Londonig szállítja Európa északi felének áruit. Heringet, gabonát, prémet, épületfát, mézet, viaszt, bort, gyapjút, posztót, luxuscikket szállítottak.

 Aquinói Szent Tamás – (1225-1274) itáliai teológus, domonkosrendi szerzetes, a skolasztika virágkorának kiemelkedő filozófusa. 1323-ban avatták szentté. Egyesíti Arisztotelész filozófiáját az egyház tanításaival és megalkotja a középkor legátfogóbb filozófiai rendszerét. Kijavítja Arisztotelészt az egyházi hagyomány és az ágostoni rendszer alapján. Rendszerének alapjává, kiinduló és végpontjává az istenfogalmat teszi., a természet és természetfeletti (értelem és kinyilatkoztatás) egyetlen nagy, harmonikus rendszerré egyesül.

 Canossa. 1077 a pápa canossai várában tartózkodott, ezért IV. Henrik a vár alatt a királyi öltözékére terített vezeklőruhában három napig vezekelt. Ezután Gergelynek fel kellett oldoznia és vissza kellett fogadnia őt az egyházba. Ez volt a híres „Canossa-járás”.

 Savonarola – (1252-1498) dominikánus szerzetes. 1494-ben Firenzében VIII. Károly francia király megszüntette a Mediciek hatalmát és visszaállította a köztársaságot. Ekkor lépett színre Savonarola, aki a korai kereszténységhez való visszatérést, az erkölcsök helyreállítását, az uzsora elitélését hirdette, prédikációkkal ostromolta a humanizmust és a reneszánsz bálványimádását. 1495-ben Rómában eretnekséggel vádolják, beidézik, de nem jelenik meg a bíróság előtt. 1497-ben kiátkozzák, majd Firenzében máglyán megégették.

 Barbarossa Frigyes – I. Frigyes (1152-1190) német-római császár, egyezséget teremtett a Hohenstaufok és a Welfek között. Itáliában segítséget nyújt Bresciai Arnold és a normannok ellen a pápának, az elfogott Arnoldot kiszolgáltatja a pápának. IV. Adorján császárrá koronázta, ami után továbbra is Itália megszerzésére törekedett. 1159-ben III. Sándor, makacs ellenfele lett a pápa, kitört a ghibellinek és a guelfek háborúja.. A császár békét kötött a pápával és ellenfelét Welf (Oroszlán) Henriket legyőzte, majd kialakította német fejedelemségeket és kialakultak a választófejdelemségek. Ellenfelei feletti győzelmét a Mainzban 1184-ben tartott birodalmi gyűlésen ünnepelte. 1189-ben keresztes hadjáratra indult, melynek során 1190-ben a kilikiai Salef folyóba fulladt.

 disputa – Élőszóval való vitatkozás, tudományos vita. A reformáció idején főként teológiai kérdésekről folyt gyakran a nyilvánosság előtt.

 Wolfram von Eschenbach – (1170-1220) német lovagi költő, legnagyobb és legismertebb munkája a Parsifal című eposz, amelyet francia alapötlet alapján írt.

 Aquitánia – Franciaország része dél-nyugaton, Az 5. században a vizigót, 6. századtól a frank fennhatóság alatt.  A 12. század közepén Poitou-i Eleonóra volt Aquitánia örökösnője, aki VII. Lajos francia király felesége volt, majd válásuk után Henrik normandiai herceghez ment feleségül. Ezzel neki jutott Aquitánia, Poitou, Gascogne és Guyenne. Miután Henriket 1154-ben angol királlyá választják, a terület az angol korona birtokába kerül. Angol-francia háborúk után az 1259-es párizsi békében az angol király kénytelen elismerni IX: Lajos francia király a Guyenne hercegség (Aquitánia) hűbérurának. A százéves háborúban (1339-1453) többször gazdát cserél, majd 1360-ban a brétigny-i békében III. Edward lemond a francia koronáról a Dél-Nyugat-Franciaország feletti uralom fejében.

 Avicenna – (980-1037) perzsa orvos, az iszlám legnagyobb filozófus-tudósa. Fő műve a „Gyógyítás könyve” című természettudományi munka. tanult iszlám jogot, orvostudományt és metafizikát. Foglalkozott logikával, lélektannal is. Az ő nevéhez kapcsolható az orvostudomány szabályzata, amely a leghíresebb orvostudományi könyv Kelten és Nyugaton egyaránt.

 Babenbergek – Osztrák uralkodóház a 10-13. században. I. Babenberg Lipót 976-ban lett Ausztria őrgrófja, de a 12. századig a Babenbergek csak csekély hatalommal rendelkeztek. Ekkor azonban uralkodó szerepre tettek szert az osztrák nemességen belül. III. Konrád császár Bajorországot adományozta IV. Lipótnak, Ausztria őrgrófjának. II. Frigyes herceg 1246-ban bekövetkezett halálával kihalt a Babenbergek férfi ága és a család hatalma gyors hanyatlásnak indult. A Babenberg örökségért folytatott harcban Habsburg Rudolf győzött a 1278-ban a morvamezei csatában IV. László magyar király hathatós segítségével.

 bailli – A középkorban a francia tartományok hadra kelt nemességének hadnagya, hadvezére. Az egységesülő Franciaországban később közigazgatási és bírói tisztviselő.

 banalitás – Földesúri jövedelem. A földesúr kizárólagos joga a malom, szőlőprés, kocsma stb. üzemben tartása és a jobbágyok kötelezettsége ennek megszabott díjért való használata. Egyben a fizetett illeték neve is banalitás.

 bogumilek – Középkori balkáni szekta, a 10. századtól Bizánc-ellenes jelleggel. Eredetileg Bulgáriában keletkezett. Tanításaik szerint a világ rossz Isten teremtménye, különösen az egyház áll szemben a jó Istennel. Bulgárián, Bosznián át terjedt el Dalmáciában és Itáliában. Üldözésük hozzájárult a balkáni népek török előtti meghódolásához, valamint az európai eretnekmozgalmak (katharok) fejlődéséhez.

 Boroszló – Szilézia porosz tartományának a székhelye. A várost lengyelek alapították, a 11. században már püspöki székhely és hercegi vár is áll itt. A lengyelek mellett francia posztószövők telepedtek le a városban. A  13-14. században a város mindinkább német jelleget öltött, utolsó hercege Henrik 1335-ben halt meg. I. Ferdinánd király révén a Habsburg birodalomhoz kerül.

 Bouvines – 1214. IV. Ottó német-római császár és szövetségese Földnélküli János angol király által vezetett német-angol hadsereg súlyos vereséget szenved a bouvines-i csatában II. Fülöp Ágost francia királytól. A csata a császárság és a pápaság közötti harc egyik fontos állomása is volt. Ottó császár kénytelen meghátrálni III. Ince pápa elől, visszavonul Harzburgba, ahol hamarosan meghal. A csata után megkötött Chinon-i békében I. Földnélküli János elveszti a Loire-tól északra fekvő angol birtokokat, azok II. Fülöp Ágost birtokába kerülnek.

 Bölcs Jaroszláv – (1019-1054) kijevi nagyfejedelem. Jaroszláv hadat viselt a lengyelek ellen, 1030-ban megszilárdította hatalmát a Csud-tó nyugati partján, itt alapította Jurnev városát. Elősegítette állama kulturális fejlődését, az ő uralkodása alatt készült a legrégibb orosz törvénygyűjtemény, a Ruszkaja Pravda.

 Bresciai Arnold  Hittudós a 12. században. Brescia városában az 1130-as években lépett fel, szónoklataiban a város püspökének elvilágiasodott életét támadta. Azt követelte, hogy az egyháziak térjenek vissza az őskeresztényi szegénységhez. Meggyőződése, hogy a főpapság gazdagsága és világi hatalma az oka az egyház romlottságának. Rómába megy, ahol prédikáció hatására 1147-ben a polgárok kiragadják a hatalmat III. Jenő pápa kezéből és kikiáltják a köztársaságot. A pápa szövetséget kötött I. Frigyes császárral, aki a város ellen vonul, annak lakói azonban felajánlják, hogy elismerik hatalmát. A pápa erre kiátkozta Róma lakóit, a megrémült tömegek pedig elűzték Arnoldot. A köztársaság leverése után, 1155-ben az elfogott Bresciai Arnoldot kiszolgáltatják a pápának, aki felakasztatja, holttestét elégetteti és a Tiberisbe szóratja.

 bulla –A középkori oklevelek fémből készült függőpecsétje, illetve maga az oklevél. A bulla szó ma az ünnepélyes pápai okiratok kerek ólomból készült pecsétjét jelenti, ebből átvitt értelemben a különböző pápai okleveleket is jelölnek vele. Ezeket az okleveleket a kezdő szavaival szokták idézni.

 champagne-i vásárok – Az árutermelés növekedésével a piaci kapcsolatok is jelentősen bővültek. Az egyes országok bel- és külkereskedelmében komoly szerepet játszottak a vásárok, ahol nagymennyiségben cserélt gazdát a gyapjú, a bőr, a posztó, a lenszövet, a fém és a gabona. A 12-13. század legnagyobb vásárai a franciaországi Champagne grófságban voltak. (Főbb városai: Chalons, Reims, Laon, de itt található Prémontré és Clairvaux is.)

 Andalúzia – Spanyolország egyik része, a legdélibb spanyol tartományokat: Haelva, Cádiz, Sevilla, Malaga, Cordoba, Granada, Almeria provinciákat foglalja magába. (Nagyjából megfelel a római Baetica provincia területének.) A 11. századtól a reconquista (visszahódítás, 1031-1260) során és utána egyre inkább a muzulmán kézben maradt területeket nevezték Andalúziának. Teljes egészében csak a spanyol állam kialakulása körüli küzdelmek során kerül spanyol kézre. 1492-ben foglalják el Kasztíliai Izabella és Aragónia Ferdinánd csapatai Granadát.

 ciszterciták – Szerzetesrend, ciszterciták (Cîteauxról) vagy fehér barátok (csuhájuk alapján). A rendet 1098-ban alapították, nevét a Dijon közelében lévő Cîteaux anyamonostoráról kapta. Rendszabályuk szigorú önmegtartóztatás követelt meg a szerzetesektől, lemondott mindenféle feudális jövedelemről, alapvető életeszménnyé tette a munkát. A ciszetciták alapvető jellegzetességei: 1. egységesség – az összes rendház működése ugyanazon szabályok és szokások szigorú követésén alapul. 2. az egyetemes káptalan – a rendházak apátjai részvételével évenként tartott gyűlés Cîteauxban. 3. vizitáció – az egységes fegyelem betartására felügyelő apátok évenként felkeresték a rendházakat. 1115-ben indult meg a rend fejlődése, összefüggő birtokrendszerük, hatalmas és fegyelmezett ingyenmunkaerejük tette lehetővé, hogy a földesúri gazdaságopkat szorongató problémákat kiküszöböljék, szerteágazó mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. Clairvaux-i Szent Bernát (1090-1153) révén a ciszterciták döntő befolyást gyakoroltak egész Nyugat-Európa vallási és politikai ügyeire. Részt vettek a keresztes hadjáratok szervezésében.

 1056-1106 – IV. Henrik (1056-1106) német-római császár uralkodása. Fiatal kora miatt anyja Poitou-i Ágnes, Anno kölni érsek és Brémai Adalbert régensként uralkodik 1065-ig. Henrik átveszi 1065-ben az uralkodást, a fejedelmek elleni harcban az alsó nemességre, a miniszteriálisokra és a feltörekvő birodalmi városok polgárságára támaszkodik. A szász felkelést 1075-ben leveri, akik végleg meghódolnak előtte. A császárság és a pápaság küzdelme IV. Henrik idején bontakozik ki. Az összecsapás a clunyi reformmozgalommal vette kezdetét. Az egyház törekedett a teljes függetlenségének helyreállítására, fellépett a szimónia (egyházi tisztségek megvásárlása) ellen. Ezzel kétségbe vonta az invesztitúra jogát a császárnak, az alapprobléma viszont valójában az volt, hogy kié legyen a keresztény világ feletti tényleges uralom. VII. Gergely 1075-ben kiadott Dictatus Papae iratában kifejezte a pápa hatalmi igényeit. A Lateráni böjti zsinat alkalmával megtiltotta, hogy világi személy gyakorolja az invesztitúrát. Henrik 1076-ban Wormsban birodalmi zsinaton kimondta, hogy nem ismeri el a pápát. VII. Gergely erre kiátkozta. A kitört felkelések miatt a császárnak 1077-ben Canossát kellett járnia. A visszavont kiátkozás után legyőzi ellenfeleit, majd Gergely ellen indult és 1084-ben elfgolata Rómát is. A pápa az Angyalvárba menekült, a segítségül hívott normannok visszafoglalják és feldúlják Rómát, ezért a nép elől a pápának menekülnie kellett. A megválasztott II. Orbán pápa újra Henrik ellen politizált, Clermontban zsinatot tartott, ahol keresztes hadjáratot hirdetett a szentföld visszaszerzésére. Uralkodása végére 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сео продвижение сайта

(GoshaufaRog, 2019.04.01 15:33)

Ёко-дизайнМы ратуем только ради легальные способы рекламы в Инстаграме (да и на других площадках тоже), так как опасность – хоть дело и благородное, однако неоправданное. Забросят в бан и придется пускаться всетаки с нуля. Следовательно лучше с самого начала делать всегда сообразно «ГОСТу».Vichy и Зомби-бойТак, с целью рекламной кампании определились, параметры аудитории выставили – запускаем сам самовластно рекламный пост в виде кольцевой галереи, одного фото/видео тож слайд-шоу. Разместить его можно будто в главный ленте Инстаграма, беспричинно и в сторис. И в том и другом случае он довольно подаваться с пометкой «объявление» и со ссылкой для ваш сайт иначе профиль в Инстаграм.1. Выбор ключевых слов
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов уфа</a>
https://ufa.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

Lipton и «росомаха уже не тот»Демография (пол, возраст, семейное положение).Ритмический сортировка форматовЧитаемость названия организации.Почему слово это важно?

Epigastric penicillins augmentation hydrops creatinine?

(uewsuafoyo, 2019.04.01 14:15)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> rej.oszt.tortenelem.eoldal.hu.gjk.kg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

создание и разработка сайта

(Chelyabvep, 2019.04.01 13:12)

Он должен оппонировать следующим требованиям:Расскажу капелька о цвете. Ваши страницы не должны крыться яркими и разноцветными. Это не исключительно раздражает, только и выглядит плохо и некрасиво. Ярко — не вероятно красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, позволительно два, только не больше трех, желание чтобы эти цвета были гармоничны. Лично я использую цвета так: цвет текста, колер чтобы выделения, колорит ради фона. Искать цвета редко бывает очень трудно, однако не стоит следовательно после рамки обычного.Легальные методы раскрутки
https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html - разработка продажа готовых сайтов
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - создать интернет магазин

Следовательно, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это язык логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком донельзя удобно и свободно работать, возможно, именно следовательно в основном предпочитают его. Около использовании HTML каждый текст, картинка, действие, скрипт, порядок элемента записывается в один грамота, кто не содержит ничего опричь текста, браузер же читает сей документ и формирует веб-страницу так, будто и сказано в этом самом документе. Каждая деталь отделяется отдельным тегом и расположением на странице. HTML используется совместно с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, сколько программированию для этом языке может научиться каждый, беспричинно только легче простой не бывает. Если начать с самых низов позволительно успевать многого. По этому языку существует громада книг, ровно электронных, так и изданных.Подписки. Здесь всегда конечно: вы посмотрите то, что залили на канал люди, для которых вы подписаны.Тогда всё стандартно, платим за клики или ради показы, но жрать важное уточнение. Чтобы некоторых целей доступна всего выкройка оплаты изза показы. Не забудьте также установить предельную ставку, когда хотите контролировать, сколько вы будете уплачивать следовать целевое действие.В архиве wpTimeMachine-content-files.zip нуждаться найти папку wp-content и скопировать ее содержимое после FTP для хостинг в папку с таким же названием. Там находятся все ваши настройки, картинки, темы шаблонов и беспричинно далее.Якобы выбирать хостинг, платный или свободный, мы расскажем в одной из следующих статей. После завершения публикации сайта визитки рекомендую замечать сайт в интернете, открыв его чтобы проверить правильность всех ссылок и загрузку всех страниц.

carb blocker fungerar det

(carb blocker fungerar det, 2019.04.01 10:36)


Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
carb blocker fungerar det lessred.se/treatment/carb-blocker-fungerar-det.php

контекстная реклама сайта

(RostovDetly, 2019.04.01 08:40)

Подскажем вам вторично три приложения, которые помогут коптеть с плиткой фотографий в Инстаграме:И так, поехали!!!Статьи про SMM в нашем блоге затрагивают популярные вопросы и проблемные моменты, касающиеся продвижения бизнеса в социальных сетях. Наши материалы написаны простым и доступным языком, дабы изложенная информация была понятна даже тем, который только начал знакомство с миром Group Media Marketing.Нелегальные методы раскруткиПервым способом, что я хочу описать является мена ссылками тож кнопками или баннерами. То пожирать сайты с похожей тематикой размещают кнопки сиречь баннеры доброжелатель друга на своих сайтах, тож же текстовые ссылки с описаниями. То завтракать вы размещаете его рекламу, а он вашу. Таким образом, барыш бывает у каждой стороны, то полдничать и у вас. Таким образом, можно получить подле 5 посетителей в погода, разве у сайта, с которым вы обменивались миллион посетителей или что желание 1-2, если не так много. Только даже эти 2 посетителя для вас важны, потому который они пришли к вам из ресурса с похожей тематикой, следовательно они заинтересованы, чтобы остаться и у вас для сайте. Конечно и после, сколько вы обменяетесь кнопками не с одним, а с десятью сайтами…
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

«Ленинград» заливает клип для всем распространенный видеохостинг;В настройках рекламы ВКонтакте можно выбрать из нескольких форматов, каждый из которых подходит ради разных ситуаций: продвижения сообществ и постов в них, сторонних сайтов, видеозаписей, приложений.Продвижение бизнеса в соцсетяхВыдумка десятый. Среди пользователей Instagram пропали моих клиентовТаргетированная реклама – это весьма и весьма эффективный тактика привлечения целевой аудитории. Она помогает повысить узнаваемость компании, расширить охват и, действительно, найти клиентов. Только всё это работает единственно в том случае, разве вы зададите правильные настройки. :) И когда совещание заходит о таргете в Фейсбуке, многие владельцы сайтов делают большие глаза и напропалую мотают головой: чересчур сложно, шиш непонятно, мы туда не полезем.

заказать корпоративный сайт

(SeopermScods, 2019.04.01 07:12)

• попросите дать первое чувство о сайте на каком-нибудь форуме, где общается ваша целевая аудитория.Ретаргетинг сообразно файлу позволяет сформировать целевой оглавление для основании совпадений e-mail либо телефонов пользователей с их контактными данными, указанными быть регистрации. Инвентарь, содержащий контактную информацию или идентификаторы (ID) ВКонтакте, загружается для сервер, потом чего информация сопоставляется с пользователями социальной сети. Вариант подходит компаниям, располагающим базой клиентов или подписчиков с контактными данными.СВЕЖИЙ ОБЗВОН: СТАНДАРТЫ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Пермь

Читайте в статье:CMS (Content Management Sistem) – дословно, система управления контентом. В более широком смысле это программная учение, предназначенная ради обеспечения и организации совместного процесса создания и редактирования содержимого сайта. Короче говоря, это движки для создания сайтов, с помощью которого вы управляете всем сайтом.Проблема;Начинать и пару слов об элементах навигации. Меню надо иметься хорошо отличимым от основного содержания страницы, находиться на всех страницах ресурса для одном и книга же месте, должно существовать четко выделенным для странице. Не необходимо вмешивать в меню каждую страницу сайта, простой вынесете туда основные разделы. Ради удобства просмотра ресурса дозволено пользоваться главное список и дополнительное меню. Возьмем, у каждого раздела кроме основного меню существует и свое, дополнительное меню.Надо еще с этапа проектирования сайта рассуждать о возможном просмотре его с мобильных устройств. Технология построения сайтов по принципу адаптивного (англ. communicative) дизайна позволяет создать один сайт, имеющий оптимальное отображение для всех видах устройств, при этом не требующий никаких действий со стороны пользователя (ручной либо автоматический переход для мобильную версию, коль согласие меньше заданного). Данная технология исключает использование динамических элементов (положим, JavaScript), загрузку которых некоторый пользователи мобильных устройств по разным причинам отключают, и дублирование информации для различных версиях, сколько плохо сказывается для позициях сайта в поисковых системах и вебометрических рейтингах.

сео продвижение

(Artempeaby, 2019.04.01 05:42)

Кольцевая ряд: накануне 10 карточек, каждая с собственной ссылкой. Фотографии дозволено извлекать исключительно с соотношением сторон 1 к 1, величина 1080 ? 1080. К каждой карточке прописывается заголовок и сопровождающий текст. Само объявление показывается вложенной публикацией (пользователь принужден листать ваши карточки).— на главной странице сайта визитки размещено приветствие и краткий анекдот о предприятии,Таблицу стилей нуждаться извещать всего нераздельно раз около создании сайта для каждого из устройств, для котором планируется умозаключение информации. К тому же таблица стилей может толкать единой ради целого сайта. И, усматривается, не нужно будет повторять одни и те же описания стилей на каждой из страниц.У каждой из площадок есть свои подкатегории:Виральный охват – труд хорошее. Но не всем судьба «использовать магию вне Хогвартса» и хайпануть для всю страну, а то и мир. Что через вас этого никто и не требует. Употреблять идеи, подобно «выстрелить» с контентом? Тестируйте, оценив совершенно риски. Несть идей? Велосипед не изобретайте. Общайтесь с вашими подписчиками, приглашайте их участвовать в конкурсах. Кстати, о конкурсах: накануне чем их строить, рекомендуем прочитать статью по теме, пригодится.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - landing page

Изделие единого пикселятекущим клиентам+- (+1 рейтинг, 3 голосов)Запас целиУничтожение возражений

сайт

(GarrettSig, 2019.04.01 04:35)

http://mysite.ru - http://mysite.ru

услуги контекстная реклама

(RobertBok, 2019.04.01 04:19)

Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и сколько в них прибавлятьПользователей социальных сетей больше только возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка следовать мена мемами в общем чате. Около книга, который банк самостоятельно умудряется пиариться для мемах (реклама с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала известие с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «ради бабки блогеры и маму родную продадут». После отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, стращание суда и т.д. Если у Олега Тинькова была намерение – заграждать раса произносить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно который «всегда трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.Завершительный вариация возможен исключительно около продаже массовых недорогих товаров. Многомиллионные сделки готовятся не за одну встречу. В некоторых бизнес-отраслях требуются месяцы встреч и телефонных переговоров для согласования всех условий.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Записывайтесь на программу «Часть продаж почти ключ»О раскрутке, вроде таковой, я расскажу в следующих статьях, а в этой мне бы хотелось рассказать о первичном наполнении сайта, о начале раскрутки и тактике приобретения сайтом известности. Начну сначала, следовательно, первичное наполнение сайта, каким оно должно быть. Та информация, с которой начнут опытность с вашим сайтом посетители очень важна, ведь первой чувство бывает токмо однажды. И в этот застрельщик некогда гость может полюбить сайт или же выработать вкус отвращения к нему. Ради того, для не случилось второго, я считаю нуждаться наполнить сайт уникальной информацией, может ее довольно не так много, зато эта информация довольно неповторимой и бесценной. И буде пользователю понравится ваш сайт с начала, то он обязательно заглянет к вам и после.> 5. Моментально квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов на вещь их платежеспособности.Однако тогда не однако беспричинно просто: отрицание закруживать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Коли трактовать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже опасность, что умная лента скроет ваши публикации (либо их львиную долю) от аудитории. Всегда простой: побратимство с подписчиками = лицемерная с умной лентой.таргетированная реклама;объявление в сообществах;брендирование приложения.

Best Life Rx Pharmacy KelAtmorb

(Rebicotte, 2019.04.01 03:43)

Purchase Perscription Viagra Cheap <a href=http://rxbill8.com>cialis</a> Hydrochlorothiazide Hctz Without Dr Approval Lichfield Ventolin Medicamento Cialis Para Que Sirve

контекстная реклама сайта

(RobertSmick, 2019.04.01 01:03)

Изваяние либо видео + текст.• напишите блоггерам, человек в основной своей массе отзывчивые, посмотрят для Вашу страницу в течение 5-10 секунд.Полулегальные методы раскрутки
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>создание одностраничного сайта цена</a>
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Господство сайтом? Что же это значит? Сделать сайт не самое важное, затем того, точно он довольно сделан и опубликован изза ним надо заботиться, раскручивать и обновлять его. Вот тут-то и настает нужда в управлении сайтом. Надо прибавлять на сайт что-нибудь новость, изменять его и администрировать в нем. Самым простым и легким способом является, наверно, FTP доступ к сайту. Это, когда, отредактировав страницу, с помощью какой-либо специальной программы выгружаешь ее на сервер. Это занимает очень немного времени и очень удобно. Также дозволено загружать страницы сайта вручную. То закусить вы заходите для сайт сервера и загружаете туда страницы из своего компьютера. А разом со страницами присутствие этом вам надо довольно выгрузить и безвыездно дополнительные элементы вроде картинок, скриптов (элементы, создающие какие либо эффекты для странице), присутствие этом необходимо разместить постоянно в определенных местах для того, для безвыездно правильно отображалось. Есть и другие способы загрузки файлов на сервер, всетаки они менее популярны сегодня и я не буду определять их все.Продукт с возражениями – презентация при первом контактеаватан

заказать landing page

(ThomasDrime, 2019.03.31 23:25)

Содержимое статьи <>крыть]иносказание объявления в stories«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили длинный виральный охватВ общем, смотрим и вдохновляемся. Буде в будущем решитесь заказать у нас аудит профиля в Инстаграме, мы примем у вас экзамен =). Только не переживайте, мы экзаменаторы добрые. Почему? Потому который любим своих клиентов. Даже статью относительный этом написали.миф SMM про отсутствие клиентов в Instagram
<a href=https://moskow.skgroups.ru>продвижение сайта в интернете</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама adwords</a>
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена

Сообразно сравнению с предыдущими примерами, кампания, ясно, словила меньше хайпа, но всегда же рекламное бюст сумело добиться хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, который это? Эта статья объяснит.озвучить мечта звонка;Примеры успешных проектов:Дабы убедиться в корректной настройке кода ретаргетинга ВКонтакте, зайдите для веб-сайт иначе страницу, на которой установлен код, далее - в часть «Пиксели»: статус принужден находиться изменен на «работает». В таблице должны обновиться дата и время. Если пиксель редактировался, собранные ранее причина не пересчитываются.Только настроить ретаргетинг ВКонтакте сообразно файлу

Video

(DwightInder, 2019.03.31 23:23)

Good afternoon
I bring on to your limelight wonderful sites
Online captivating
<a href=http://sape.top>free sex</a>

astexia

(Trungaw, 2019.03.31 22:30)

meandmylifestyleblog.com
<a href=http://www.meandmylifestyleblog.com/#>www.meandmylifestyleblog.com</a>

pharmacy schools online 238 mg

(Terrywem, 2019.03.31 21:49)

Hi there! <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#cvs-pharmacy---best-online-pharmacy---shop-for-wellness-and-...>rx best online pharmacy</a> good web site.

seo Краснодар

(Robertguaws, 2019.03.31 17:04)

Поздравляем, нынче вы знаете будто легко и простой самому сделать сайт визитку. И воеже ваш подручник в бизнесе – ваш сайт начал делать, остается только чуть его сделать. И сообщить адрес вашего сайта коллегам, партнерам, поисковикам, извещать его на ваших визитках…Проведя расследование статистики посещений пользователей существующего сайта и общемировой статистики популярных разрешений экранов , разработано 5 макетных сеток для наиболее типичных групп разрешений: менее 520 пикселей, через 520 до 800 пикселей, через 800 перед 1000 пикселей, через 1000 предварительно 1400 пикселей и более 1400 пикселей. Потом генерации модульных сеток созданы прототипы макетов страниц сайта для различных разрешений.Коли берете величина одного изображения, то учтите, что идеальный величина картинки – 1200?628 пикселей.
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайтов Краснодар skgroups</a>
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>seo Краснодар</a>
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>seo Краснодар</a>

Meню. Словно исполнять, чтобы меню сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно ради этого применяется таблица, у которой всего две колонки (список и основное иждивение) и одна строка. Только не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Благовременно, точно так же почасту делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, только, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, теперь этот метод совершенно легален.Порядок дает возможность будет гибко исправлять бюджет. Точную стоимость объявлений назвать не получится – она зависит от множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.Прохладный обзвон: 7 главных принципов

Best parking sensor

(Kevinhal, 2019.03.31 14:12)

<a href=https://sites.google.com/view/parking-sensor/>parking sensor</a>


Indeed, the region of mobility is prepared for a shift. Our detectors have an entire 3 year guarantee giving you complete portion of thoughts during ownership. As anyone acquainted with starting up understands, building software is the simple piece.

There is but one significant difference between both detectors. It's a detector designed particularly for indoor applications and has a high sound tolerance. The greatest reverse detectors are a couple of clicks away by using our filters onto the face of the display.

This mode demands constant power so that you have to connect the detector to an electrical socket. The D1 may be a total purpose IR LED.

The smart transport market, dependent on support, can be categorized into company cloud, and specialist services. Excellent decisions need Good data. In Brazil, there's absolutely no concern with a fantastic anonymous idea.

Warning beeps enable you to be aware there's a barrier behind you. A set of IR LEDs can be applied as motion detectors. Within this mode the sensor will sleep the majority of the time and just report KWh.

The fact of the distance is depending to numerous components, the period of the wire is just one of the factors. Additionally, think about the detection range, i.e. the space prior to some automobile and an obstruction you ought to be alert to. There's also commercial antennas to get in proper length.

In the end, it's critical for our vehicles to be where riders believe they are. BMW i3 is a huge urban runabout. Our Chrome Reverse Parking Sensors are a trendy addition to your vehicle that doesn't require painting to coordinate with your vehicle.

Note, it may want to get painted to match your vehicle. Aftermarket wheel covers are also utilised to boost performance and boost the overall look of a motor vehicle.

The program of this censor system is going to be board later on. Communication is accomplished by the users of another automobile which also dispose of this gadget. Within your client you have to produce a new Device object and enroll the OnMessageReceived event.

Parking aids allow you to park more readily. Choose from an range of LED color displays based on your wants and budget and don't be afraid to browse our guide to secure more sophisticated info about which of our speakers or screens is ideal for you. Dependent on the report, there are several intriguing functions for the indoor side.

Car organizers allow people to keep things in the appropriate places instead of lying loose in the automobile. You'll have them color coded to your automobile, we give a whole match to the majority of cars.

The whole parking procedure desires no driver engagement. Attempting to discover a free parking spot can be hard, particularly for people who live in enormous cities.

The transmitter along with receiver could be powered from the vehicle battery. The sensors with both types of power is going to be the smartest choice, as the batteries act as a reserve power resource. Arduino board can offer 5V, but in addition, there are instances whenever the voltage may fluctuate based on other consumers on the board.

Deral68

(Xosir09, 2019.03.31 10:33)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trimetoprima-400-mg-con
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-anaus-sildenafil-citrate
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/furosemida-40-mg-comprar-r-pido-ecuador-comprar-lasix-en
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/telmisartan-order-without-rx-where-to-order-micardis-no-need
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/tretinoina-025-mg-donde-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-estados
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-oxcarbazepina-sin-receta-1
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-nortriptyline-25mg-envio-24h-brasil
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/tenormin-50mg-onde-comprar-com-desconto-brasil-onde-comprar
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-de-viripotens-sur-internet-achat-sildenafil-citrate
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ponstel-mefenamic-acid-de-confianza
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/clorambucilo-2mg-comprar-con-garantia-honduras-comprar-leukeran
http://bioimagingcore.be/q2a/70844/dipyridamole-pharmacie-livraison-discrete-persantine-belgique
http://answers.codelair.com/43133/comprar-depocon-5mg-gen%C3%A9rico-entrega-r%C3%A1pida-on-line
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-tadalafilum-acheter-tadalafilum-generique
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/calcium-acetate-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-synthroid-thyroxine-100mg
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/valparin-o-achat-sans-ordonnance-valproic-acid-pharmacie-en-ligne

Iniwa45

(Icelo31, 2019.03.31 09:42)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/flutamida-250-mg-como-comprar-sin-receta-en-l-nea-estados-unidos http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-prilosec-pre-o-via-internet http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-cialis-20-mg-fiable-argentina-comprar-cialis http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/26743 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/exermet-15-mg-moins-cher-et-securise-achat-pioglitazone http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-300-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-tamsulosin-tamsulosin-0-2-acheter http://answers.codelair.com/42069/farmacia-comprar-dutasterida-comprar-dutasterida-bitcoin http://wu-world.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cefadroxilo-500-mg-online-nicaragua-comprar http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/42977 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-zidovudina-sin-receta-con-seguridad-honduras http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/acheter-pilule-en-ligne-fenofibrate-200-mg-acheter-tricor-pour http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-acheter-du-vilas-en-ligne-moins-cher-acheter-du-veritable-vilas http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-famotidine-40-mg-en-ligne-achat-pepcid-en-ligne-en http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-budesonida-con-garantia-rhinocort-donde-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildenafilo-y-duloxetina-100-30-m-1 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ursodeoxicolico-acido-r-pido-comprar-actigall http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-emb-fatol-200mg-sin-receta-fiable http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/tadanafil-tadalafil-comprar-sin-receta-ahora-ecuador-precio http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-remeron-mirtazapine-15-mg-en-internet-m http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-esomeprazol-40mg-con-seguridad-espa http://foodtube.net/profiles/blogs/o-commander-du-diuredem-dexamethason-0-5-mg-generique-sur http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/discount-tadonis-20-mg-buy-online-where-to-buy-tadalafil-cheap http://brooklynne.net/profiles/blogs/adapalene-15-mg-o-en-commander-baisse-prix-differin-moins-cher http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/carvedilol-12-5mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/discount-enpresse-0-10-mg-order-online-discount-generic-enpresse http://movsam.ning.com/profiles/blogs/reglan-metoclopramide-comprar-sin-receta-de-forma-segura-usa http://foodtube.net/profiles/blogs/meilleur-site-commander-syalpha-40-mg-forum-acheter-tadalafil-en http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-acyclovir-cream-acyclovir-5-mg-de-calidad

Перфорированный крепеж

(Larrysug, 2019.03.31 09:20)

Перфорированный крепеж в строительстве бывает необходимым достаточно часто. Без единого гвоздя строили дома настоящие зодчие, однако обойтись без перфорированных метизов в большинстве ситуаций просто не получится. Перфорированным крепежом называют пластины из металла, в которых для крепления просверливаются равномерно отверстия.
<a href=http://metal-archive.ru/>http://metal-archive.ru/</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »