Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalom ajánló 1301-ig

2011.02.07

Magyar történelem

 

1301-ig

 

Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja.

Szeged, 1993.

Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig.

Debrecen, 1997.

 

Források:

Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról.

Bp. 1986.

Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történelem bizánci forrásai.

Bp. 1988.

István király emlékezete.

Szerk.: Györffy György, Bp. 1987.

Kurcz Ágnes- Györffy György: László király emlékezete.

Bp. 1977.

Kristó Gyula- Makk Ferenc: III. Béla emlékezete.

Bp. 1981.

Katona Tamás- Györffy György: A tatárjárás emlékezete.

Bp. 1981.

Anonymus: Gesta Ungarorum

Bp. 1975.

Képes Krónika

Bp. 1986.

 

Irodalom:

Fodor István: Verecke híres útján…A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

Bp. 1975.

Bartha Antal: A magyar nép őstörténete.

Bp. 1988.

Bartha Antal: A IX-X. századi magyar társadalom

Bp. 1968.

Kristó Gyula: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig.

Bp. 1980.

Kristó Gyula: a magyar állam születése

Szeged, 1996.

Kristó Gyula: Az ausburgi csata

Bp. 1985.

Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi

Bp. 1986.

Az államalapító.

Szerk.: Kristó Gyula.

Bp. 1988.

Kristó Gyula: Az Aranybullák évszázada.

Bp.

Györffy György: István király és műve.

Bp. 1984.

Györffy György: A honfoglalásról az újabb történeti kutatások tükrében.

-          Valóság, 1974/3. 1-16. 1.

Györffy György: Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez.

-          Történelmi szemle. 1982. 261-320. 1.

Györffy György: Napkelet felfedezése. Juliano, Plano, Carpini és Rubrak úti jelentései.

Bp. 1965.

Györrfy György: A magyarság keleti emlékei.

Bp. 1990.

Róna Tas András: A magyar nép őstörténete.

Bp. 1996.

Kiszely István: honnan jöttünk.

Bp.

Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon.

Bp. 1966.

Szabó István: A praedium.

-          Agrártörténeti Szemle, 1963. 1-49., 301-337. 1.

Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban.

Értekezések a történettudományok köréből.

Bp. 1970.

Bolla Ilona: Közszabadság a XI-XII. században (A liber és a libertas fogalma az Árpád-korban).

-          Történeti Szemle, 1974. 1-29. 1.

Bolla Ilona: a Jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon.

Bp. 1983.

Szűcs Jenő: Megosztott parasztság, egységesülő jobbágyság. A paraszti társadalom átalakulása a XIII. században,

-          Századok, 1981. 3-65., 263-319. 1.

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok.

Bp. 1993.

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon.

Bp. 1971.

Fügedi Erik: Ispánok, bárók, kiskirályok.

Bp. 1986.

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága.

Bp. 1967.

Makk Ferenc: Magyarország a XII. században.

Bp. 1986.

Magyarország története I. Előzmények és magyar történet 1242-ig.

Szerk.: Bartha Antal

Bp. 1984.

Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar története I.

Bp. 1935.

Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt.

Bp. 1899. (reprint: 1984.)

Erdély története I. A kezdetektől 1606-ig.

Szerk.: Makkai L. – Mócsy András)

Bp. 1986. 194-329. 1.

Elekes Lajos: A középkori magyar állam története megalapításától Mohács bukásáig.

Bp. 1964. (943 E 37)

A magyarság őstörténet

Szerk. Ligeti Lajos.

Bp. 1949.

Dümmert Dezső: Az Árpádok nyomában

Bp. 1986.

Dümmert Dezső: Álmos az áldozat.

Bp. 1986.

Kérdések és feltevések a magyar honfoglalásról.

-          Valóság 1970/1. 48-64. 1.

Bakay Kornél: A magyar államalapítás.

Bp. 1978.

Jánosi Mónika: Első királyunk törvényei

In: Az államalapító. Bp. 1988.

Erdélyi László: Magyarország törvényei Szent Lászlótól Mohácsig.

Bp. 1942.

Szabó István: Jobbágyok, parasztok.

-          Tanulmányok.

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága.

Bp. 1981.

Szent István és kora.

Szerk.: Glatz Ferenc-Kardos J.

Bp. 1988.

Szabó István: A magyarság életrajza.

Bp. 1990.

Árpád-kori legendák és intelmek.

Szerk: Érszegi Géza

Bp. 1987.

Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorból.

Bp. 1981.

Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon.

Bp. 1979.

Mályusz Elemér: A királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon.

Bp.

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyság kialakulása Magyarországon.

Bp. 1983.

Az ősi magyar hitvilág.

Szerk.: Diószegi Vilmos

Bp. 1971

Fügedi Erik: Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon.

-          Századok, 1972/1.

Holub József: Zala megye története a középkorbanI.

Pécs, 1929.

Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog.

Bp. 1895.

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai kapcsolatai a Szent-székkel.

Bp.1901. (282 Sz 31)

Dr. Szántó Konrád: A katolikus egyház története.

Bp. 1987.

Hervay Ferenc: Szerzetesrendek Magyarországon 1600-ig.

Katolikus Egyháztörténeti Konferencia Keszthely, Bp. 1987. I-II.

A pannonhalmi Szent Benedek rend története. A megalapítás és terjeszkedés kora. 996-1243.

Bp. 1902.

Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei.

Bp. 1986.

Vambéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása.

Bp. 1895.

Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok.

Bp. 1985.

Molnár Erik: A magyar nép őstörténete.

Bp. 1953.

László Gyula: Őstörténetünk.

Bp. 1987.

László Gyula: Őseinkről.

Bp. 1990.

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete.

Bp. 1944.

László Gyula: A kettős honfoglalás

Bp. 1978.

László Gyula: Különvélemény ősvallásunkról. In. Őseinkről.

Bp. 1990.

Az őshazától a Kárpátokig.

Szerk.: Szombathy Viktor

Bp. 1981.

Hajdú Péter: Finnugor népek és nyelvek.

Bp. 1962.

Dienes István: A honfoglaló magyarok.

Bp. 1972.

Pusztay János: Az „ugor-török” háború után.

Bp. 1977.

Czeizel Endre: Ki a magyar, mi a magyar?

In. Helyünk Európában II.

Bp. 1986.

Őstörténet és nemzettudat (1919-1931)

Szerk.: Kinser Nagy Éva

Szeged, 1995.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.